جایگاه و لزوم تحقیق در عمل معماری یا پژوهش کنید تا در کسب‌وکار معماری دوام آورید

سعیده قرشی، معمار/شهرپژوه اکثر شرکت‌های معماری مشتاق هستند که دانش متمایزی را ایجاد کنند، دانشی که به یک شرکت کمک کند مشتری‌های جدید و خاص جلب کند و البته دست‌مزد بیشتری را دریافت کند. برای ایجاد دانش متمایز که در گام‌های بعدی شرکت معماری را