بگذار نوآوری خاصیت تو باشد پیرامون کتاب THE INNOVATOR’S DNA

سعیده قرشی، معمار/شهرپژوه/استراتژیست نوآوری واقعیت دردناک دنیای نوآوران این است که بسیاری از آنها چه در میان خود و چه از منظر خود از درک اینکه واقعا چه چیزی فردی را خلاق‌تر می‌کند عاجزاند... . واقعیت دردناک‌تر این است که دست بر آتش‌داران عرصه نوآوری