قشر مولد و شهرهای نوآور

سعیده قرشی، معمار/شهرپژوه/استراتژیست نوآوری قشر مولد واژه ترجمه شده از مفهومcreative class  است. این قشر، نیروی انسانی یک جامعه تلقی می‌شود که با ویژگی‌های خاص خود ایده‌های جدید، فناوری نوین و محتوای نوآورانه جهان امروز را ایجاد می‌کنند.آنها تحصیل کرده‌های دانشمند، معمار، مهندس، هنرمند و