شغل‌های آینده

عنوان شغل Digital Strategy Professionals استراتژیست بازاریابی دیجیتال در مورد شغل تبلیغات سنتی دیگر مانند گذشته موثر نیست. اکنون شرکت‌ها باید محتوای معناداری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و این امکان را فراهم کنند که به سرعت و به راحتی در اینترنتقابل دسترس باشند.