خدماتی که اندیشکده برساو ارائه می‌دهد:

  • مطالعات نوآوری/شهر
  • توسعه کسب و کار
  • مشاوره راهبردی و تاکتیکی در حوزه شهر و معماری
  • طراحی سناریو توسعه نوآوری
  • تسهیلگری و کارآفرینی شهری
  • طرح پژوهش کیفی و کمی
  • طراحی تجربه کاربری
  • بازی‌وار سازی و پژوهش بازار
  • تولید محتوا و ویراستاری علمی و تخصصی